ตารางเวลาให้คำปรึกษา

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ให้คำปรึกษา ดำเนินการ
1 นางสาวกฤตยาพร เจริญผล เวลาให้คำปรึกษา ขอเข้าพบอาจารย์ ส่งข้อความ
2 นางสาวกิติยา ทัศนะบรรจง เวลาให้คำปรึกษา ขอเข้าพบอาจารย์ ส่งข้อความ
3 นางสาวกุสุมา พิริยาพรรณ เวลาให้คำปรึกษา ขอเข้าพบอาจารย์ ส่งข้อความ
4 นายจารุเจต ตั้งสุข เวลาให้คำปรึกษา ขอเข้าพบอาจารย์ ส่งข้อความ
5 นางจิตต์โสภิน มีรเกตุ เวลาให้คำปรึกษา ขอเข้าพบอาจารย์ ส่งข้อความ
6 นางสาวจิราพร เจนดง เวลาให้คำปรึกษา ขอเข้าพบอาจารย์ ส่งข้อความ
7 นางสาวจีรนันท์ นาคสมทรง เวลาให้คำปรึกษา ขอเข้าพบอาจารย์ ส่งข้อความ
8 นางจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ เวลาให้คำปรึกษา ขอเข้าพบอาจารย์ ส่งข้อความ
9 นายจุมพฏ บริราช เวลาให้คำปรึกษา ขอเข้าพบอาจารย์ ส่งข้อความ
10 นางสาวชลธิชา รุ่งศรี เวลาให้คำปรึกษา ขอเข้าพบอาจารย์ ส่งข้อความ
11 นางสาวชุติมา โล่งจิตร เวลาให้คำปรึกษา ขอเข้าพบอาจารย์ ส่งข้อความ
12 นางสาวฐิติมา ไชยะกุล เวลาให้คำปรึกษา ขอเข้าพบอาจารย์ ส่งข้อความ
13 นายณรงค์พงศ์ เพิ่มผล เวลาให้คำปรึกษา ขอเข้าพบอาจารย์ ส่งข้อความ
14 นายณัฐวุฒิ ทรัพย์สมบัติ เวลาให้คำปรึกษา ขอเข้าพบอาจารย์ ส่งข้อความ
15 นางสาวณิชาภา แพรกน้อย เวลาให้คำปรึกษา ขอเข้าพบอาจารย์ ส่งข้อความ